Konkurzné právo

Komplexné poradenstvo pri riešení úpadku, prihlasovanie pohľadávok do konkurzných a reštrukturalizačných konaní, spracovanie a vyhotovenie návrhov na vyhlásenie konkurzu.