Zastupovanie v sporových a mimosporových konaniach

Predžalobné výzvy, pokus o mimosúdne riešenie veci, vymáhanie pohľadávok, vedenie súdnych sporov.